Podmienky ochrany osobných údajov

01.10.2020

Ochrana osobných údajov na stránke https://www.moui.sk

 1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto podmienky Ochrany súkromia užívateľov upravujú pravidlá nakladania s osobnými údajmi, kontaktnými a e-mailovými adresami užívateľov zo strany prevádzkovateľa a pravidlá používania cookies prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť OZ K4, Jánošíková 312, 013 06 Terchová, IČO: 42349192, ktorá používa informačný systém MS Office 365.                                

 1. Ochrana osobných údajov

2.1 Prevádzkovateľ je oprávnený od užívateľov požadovať niektoré osobné údaje pre účely ich evidovania, vedenia ich užívateľských profilov a plnenia dohodnutých povinností prevádzkovateľom. Odovzdanie týchto osobných údajov nie je povinné, bez neho však nemusia byť poskytnuté služby subjektu osobných údajov, ktorý ich prevádzkovateľovi odmietne odovzdať.

2.2 Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

2.3 Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 

2.4 Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje vlastnými prostriedkami, pričom na ich ochranu používa mechanické, elektronické a organizačné prostriedky zabezpečenia (najmä obmedzenie vstupu do priestorov, v ktorých sa nachádzajú nosiče s osobnými údajmi, nastavenie prístupových správ k dátovým úložiskám, bezpečnostný software vrátane antivírovej ochrany, SSL protokol). Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

2.5 Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek prostredníctvom e-mailu odoslaného z adresy, ktorú použil pri odoslaní Objednávky požiadať Prevádzkovateľa o informácie ohľadom účelu spracovávania jeho osobných údajov, o ich rozsahu a o prípadných príjemcoch osobných údajov.

2.6 V prípade predaja tovaru a služieb on-line bude naša spoločnosť spracovávať vaše osobné údaje (meno a adresa, kontakt), uvedené v objednávke, na účely plnenia kúpnej zmluvy alebo spotrebiteľské zmluvy, a to po dobu nevyhnutne nutnú k jej plneniu, vybavenie prípadných nárokov zákazníka z chybného plnenia a ďalej ak je spracovanie potrebné na základe právnych predpisov. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnú organizáciu.

2.7 Osobné údaje bude spoločnosť OZ K4 spracovávať automatizovane i manuálne a bude ich odovzdávať ďalším osobám a to: zmluvným partnerom zabezpečujúcim plnenie kúpnej zmluvy, napr. zabezpečenie prevádzky internetového obchodu, spracovanie platby za tovar, dopravu tovaru, marketingové služby a pod. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvného vzťahu, v prípade, že zákazník s poskytnutím osobných údajov pre tento účel nesúhlasí, nie je možné kúpnu zmluvu uzavrieť.

2.8 Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané výhradne v nasledujúcom rozsahu a počas nasledujúcej doby:

 • údaje uvedené v rámci vytvárania používateľského konta v zadanom rozsahu (meno, priezvisko, adresa, doručovacia adresa, IČO, e-mailová adresa, telefónne číslo), po dobu trvania existencie užívateľského účtu daného Užívateľa alebo do doby vybavenia všetkých Objednávok Užívateľa , prípadne ak sa dotknutá osoba nebude registrovať, tak po dobu 15 rokov od objednania tovaru alebo služieb, podľa toho, ktorá z týchto udalostí trvá dlhšie; prípadne než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu.
 1. Vaše práva


3.1 Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo na ich opravu, obmedzenie, prenosnosť, namietať spracovanie osobných údajov a právo na likvidáciu a ďalšie práva vyplývajúce z ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

3.2 Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

 

 1. účele spracúvania osobných údajov,
 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 6. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
 7. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu. 

Poskytnutý súhlas možno kedykoľvek odvolať e-mailom na adrese uvedenej v kontaktnej sekcii. 

3.3 Prevádzkovateľ zhromažďuje a spravuje e-mailové adresy dotknutých osôb získané v súvislosti s registráciou dotknutých osôb ako aj vedením jeho užívateľských účtov. Takto získané e-mailové adresy sú bez ohľadu na ich povahu považované za adresu elektronického kontaktu získanú v súvislosti s poskytnutím služby prevádzkovateľa.  Dotknuté osoby berú na vedomie, že je na tieto e-mailové adresy prevádzkovateľ oprávnený zasielať obchodné oznámenia/ newslettery, týkajúce sa jeho vlastných služieb a tovarov ako aj dotazníky spokojnosti.

3.4 Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe možnosť odmietnuť ďalšie zasielanie obchodných oznámení/newsletterov na ním zadanú e-mailovú adresu, a to pri prvej registrácii na stránke a následne v každom jednotlivom obchodnom oznámení. Odmietnutie ďalšieho zasielania oznámení je pre dotknutú osobu bezplatne.

 1. IP adresy, cookies, Google Analytics, FB Pixel a AdWords a profilovanie 

4.1 Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať a uchovávať IP adresy dotknutých osôb, a to výhradne pre účely evidencie prístupu na svoje stránky. IP adresy nie sú poskytované tretím osobám a na ich zabezpečenie používa Prevádzkovateľ primerané bezpečnostné opatrenia. 

IP adresa je číselný kód, ktorý identifikuje váš počítač na internete. Údaje o vašej IP adrese a o type internetového prehliadača nám pomáhajú analyzovať spôsoby využívania tejto webovej stránky, diagnostikovať problémy a zlepšovať kvalitu služieb, ktoré vám ponúkame. Vaša IP adresa nám bez dodatočných informácií neumožňuje zistiť vašu totožnosť. 

4.2 Prevádzkovateľ používa cookies na účely uľahčenia používania svojich stránok dotknutými osobami, prihlasovanie na stránku a na vyhodnocovanie návštevnosti stránky

4.3 Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu právnych predpisov, nakoľko ich používanie nespôsobuje zhromažďovanie osobných údajov a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každá dotknutá osoba tým, že prezerá našu internetovú stránku súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený aj pri návšteve stránky a svoj súhlas udeľuje tým, že ďalej prezerá stránku. Ak dotknutá osoba nesúhlasí s používaním súborov cookies, súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Dotknutá osoba je oprávnená prijatie cookies odmietnuť. V tomto prípade bude stránku naďalej oprávnená navštevovať, avšak môže to znamenať zníženie komfortu užívania stránky. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z účtu sú súbory cookies odstránené. 

4.4 Prevádzkovateľ je oprávnený používať profilovanie a behaviorálnu reklamu, nástroje google analytics, facebook pixel, text manager a google adwords s čím dotknutá osoba súhlasí.   

4.5 Google Analytics je softvérový nástroj od spol. Google, Inc, ktorý umožňuje sledovať pohyb na web stránke a jej návštevnosť. Umožňuje zistiť odkiaľ používatelia prišli na web, čo robili v priebehu jeho prehliadania až po detailné informácie o užívateľoch. 

4.6 Google AdWords predstavuje komplexný inzertný systém spoločnosti Google. Do tohto systému je zaradený vyhľadávač Google, partneri siete (ľudia, ktorý majú na svojich stránkach umiestnenú reklamu prostredníctvom Google AdSense) a YouTube. Je to vlastne samoobslužný reklamný systém, ktorý umožňuje, aby sa reklama zobrazovala vo vyhľadávaní na Google a na sieti jeho partnerských webov. 

4.7 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a. 

Znenie tohto dokumentu je účinné od 01.11.2020.

Späť do obchodu